OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 6/VI.2011

Pobierz ogłoszenie o zamówieniu w formacie PDF

 

KAMIKON Łukasz Kamiński
ul. Ossowskiego 25c/1
46-203 Kluczbork

Kluczbork, dnia 7 czerwca 2011 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 6/VI.2011

 

§ 1

Wskazanie sposobu udzielenia zamówienia

Firma KAMIKON Łukasz Kamiński z siedzibą w Kluczborku przy ul. Ossowskiego 25c/1 zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na planowany zakup licencji programu do kosztorysowania.

Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadami równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

Ogłoszenie o zamówieniu jest związane z realizacja projektu p.t.: „Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej – Biuro projektów w Kluczborku”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.

§ 2

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest program do kosztorysowania umożliwiający tworzenie kosztorysów metodą szczegółową, uproszczoną i mieszaną.

Program powinien posiadać:

 zaawansowane funkcje pozwalające na sporządzanie kosztorysów wariantowych, złożonych i porównawczych, oraz tworzenie pozycji scalonych.

 Pełną baza katalogów typu KNR, KNNR, KNR-W, TZKNBK (PKZ), KNP

 Możliwość współpracy z dostępnymi bazami cenowymi

 możliwość zapisu kosztorysu w standardzie XML, czytanym przez wiele aplikacji i umożliwiać integrację procesu kosztorysowania z różnymi systemami zarządzania firmą

 Tworzyć kosztorysy zgodnie z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskie (procedury FIDIC)

 Możliwość pracy w sieci komputerowej.

 Tworzenie kosztorysów zawierających warianty na poziomie działów, pozycji lub elementów RMS.

 Funkcję rejestracji zmian (wyróżniania kolorem, skreślenia i podkreślenia) przydatna przy dokonywaniu korekt lub sprawdzaniu kosztorysu (przez inspektora nadzoru i in.) – wszystkie zarejestrowane zmiany mogą być zaakceptowane lub cofnięte.

 funkcję tworzenia kosztorysów wariantowych, złożonych, kosztorysów z wykazem różnic.

 możliwość dowolnego definiowanie sposobu liczenia narzutów.

 możliwość wyliczania nakładów metodą interpolacji i ekstrapolacji

 możliwość rozliczenia robót tymczasowych w innych pozycjach

 możliwość zapisywania kosztorysu i jego działów w cenniku obiektów.

 możliwość automatycznego wyliczania nakładów dodatkowych (np. koszty jednostkowe transportu)

 możliwość korzystania z biblioteki wzorów i funkcji matematycznych

 możliwość importu danych obmiarowych z innych programów

 możliwość rozliczanie wykonanych robót.

§ 3

Opis kryteriów, którymi beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium: Cena netto – 100%

Opis sposobu obliczania ceny

Ilość punktów procentowych dla ocenianej oferty =

Najniższa cena spośród cen ofert ocenianych
—————————————————————- x 100%
Cena oferty ocenianej

a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę netto w złotych.

b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

c) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.

Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tę, która zdobyła najwyższą liczbę punktów.

§ 4

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania całości zamówienia upływa 30.06.2011 r.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest siedziba firmy.

§ 5

Opis sposobu przygotowania ofert

Ogłoszenie o zamówieniu dostępne jest w wersji elektronicznej na stronie www.kamikon.pl lub w siedzibie firmy w wersji papierowej. Na specjalne zapytanie ze strony Oferenta Zamawiający może przesłać zamówienie w wersji elektronicznej lub papierowej na wskazany przez Oferenta adres lub e-mail.

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres firmy KAMIKON Łukasz Kamiński, Kluczbork, ul. Ossowskiego 25c/1.

Termin składania ofert upływa w dniu 14.06.2011 r. o godz. 15.00.

Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

§ 6

Proces wybory oferty

Oferty zostaną ocenione w dniu 14.06.2011 r. do godz. 18.00.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się w dniu 14.06.2011 r. o godz. 18.00, w siedzibie KAMIKON Łukasz Kamiński, Kluczbork, ul. Ossowskiego 25c/1. Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich dostawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przewidywana data realizacji zamówienia – wystawienia faktury nastąpi pomiędzy dniem: 15.06.2011 r. a 24.06.2011 r.

Pobierz ogłoszenie o zamówieniu w formacie PDF

wstecz