OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 5/VI.2011

Pobierz ogłoszenie o zamówieniu w formacie PDF

 

KAMIKON Łukasz Kamiński
ul. Ossowskiego 25c/1
46-203 Kluczbork

Kluczbork, dnia 7 czerwca 2011 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 5/VI.2011

 

§ 1

Wskazanie sposobu udzielenia zamówienia

Firma KAMIKON Łukasz Kamiński z siedzibą w Kluczborku przy ul. Ossowskiego 25c/1 zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na planowany zakup licencji aplikacji wspomagającej sporządzenie audytów energetycznych i certyfikatów energetycznych budynków.

Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadami równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

Ogłoszenie o zamówieniu jest związane z realizacja projektu p.t.: „Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej – Biuro projektów w Kluczborku”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.

§ 2

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wszechstronna aplikacja przeznaczony do sporządzania projektowanej charakterystyki energetycznej, świadectw charakterystyki energetycznej, audytu energetycznego, audytu remontowego oraz do obliczeń zapotrzebowania na ciepło w budynku.

Wymagane funkcje oraz możliwości zamawianego oprogramowania:

 Obliczenie świadectwa i projektowanej charakterystyki energetycznej budynku wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 r.

 Obliczenie Audytu energetycznego i remontowego wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 17.03.2009 r.

 Obliczenie Zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń wg norm PN-B 03406:2001 i PN-EN 12831:2006.

 Obliczenie świadectwa i projektowanej charakterystyki energetycznej dla grup zawierających więcej niż jedną funkcję budynku EPm.

 Obliczenie Współczynnika przenikania ciepła U przegród wg normy PN-EN ISO 6946:2008.

 Obliczenie Sezonowego zapotrzebowania na ciepło budynku wg norm PN-B 02025, PN-EN 832 i PN-EN ISO 13790:2008.

 Obliczenie Strumienia powietrza wentylacyjnego wg normy PN B 03430/A23:2000.

 Obliczenie Mostków cieplnych wg normy PN EN ISO 14683:2001 i PN-EN ISO 14683:2008.

 Obliczenie Wymiany ciepła przez grunt wg normy PN-EN ISO 13370:2008, PN-EN 12831.

 Obliczenie Sezonowego zapotrzebowania na chłód (Q c, nd) wg PN-EN 13790:2008

 Obliczenie Przegród niejednorodnych, współczynnika przenikania przegród szklanych, bilansu mocy, wilgotności krytycznej wg PN-EN ISO 13788

 Obliczenie Strumienia infiltracji uzależnionego od próby szczelności dla wentylacji grawitacyjnej.

 Obliczenie Rzeczywistego czasu trwania sezonu grzewczego i chłodu.

§ 3

Opis kryteriów, którymi beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium: Cena netto – 100%

Opis sposobu obliczania ceny

Ilość punktów procentowych dla ocenianej oferty =

Najniższa cena spośród cen ofert ocenianych
—————————————————————- x 100%
Cena oferty ocenianej

a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę netto w złotych.

b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

c) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.

Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tę, która zdobyła najwyższą liczbę punktów.

§ 4

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania całości zamówienia upływa 30.06.2011 r.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest siedziba firmy.

§ 5

Opis sposobu przygotowania ofert

Ogłoszenie o zamówieniu dostępne jest w wersji elektronicznej na stronie www.kamikon.pl lub w siedzibie firmy w wersji papierowej. Na specjalne zapytanie ze strony Oferenta Zamawiający może przesłać zamówienie w wersji elektronicznej lub papierowej na wskazany przez Oferenta adres lub e-mail.

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres firmy KAMIKON Łukasz Kamiński, Kluczbork, ul. Ossowskiego 25c/1.

Termin składania ofert upływa w dniu 14.06.2011 r. o godz. 15.00.

Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

§ 6

Proces wybory oferty

Oferty zostaną ocenione w dniu 14.06.2011 r. do godz. 18.00.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się w dniu 14.06.2011 r. o godz. 18.00, w siedzibie KAMIKON Łukasz Kamiński, Kluczbork, ul. Ossowskiego 25c/1. Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich dostawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przewidywana data realizacji zamówienia – wystawienia faktury nastąpi pomiędzy dniem: 15.06.2011 r. a 24.06.2011 r.

Pobierz ogłoszenie o zamówieniu w formacie PDF

wstecz