OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2/VIII.2011

Pobierz ogłoszenie o zamówieniu w formacie PDF

 

 

KAMIKON Łukasz Kamiński
ul. Ossowskiego 25c/1
46-203 Kluczbork

Kluczbork, dnia 29 sierpnia 2011 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2/VIII.2011

§ 1

Wskazanie sposobu udzielenia zamówienia

Firma KAMIKON Łukasz Kamiński z siedzibą w Kluczborku przy ul. Ossowskiego 25c/1 zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zaprojektowanie, utworzenie witryny internetowej.

Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadami równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

 

Ogłoszenie o zamówieniu jest związane z realizacja projektu p.t.: „Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej – Biuro projektów w Kluczborku”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.

§ 2

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie, utworzenie profesjonalnej witryny internetowej.

Specyfikacja zamówienia – minimalny zakres usługi:

 możliwość zarządzania treścią strony za pomocą systemu CMS

 projekt graficzny strony

 Formularz kontaktowy pozwalający skontaktować się z właścicielem strony poprzez wypełnienie odpowiednich pól

 Galeria zdjęć – pozwalająca przedstawić kolekcję wybranych fotografii wraz opisami

 Mapka dojazdowa – mapa dojazdu do miejsca lokalizacji firmy

§ 3

Opis kryteriów, którymi beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium: Cena netto – 100%

Opis sposobu obliczania ceny

Ilość punktów procentowych dla ocenianej oferty =

Najniższa cena spośród cen ofert ocenianych
—————————————————————- x 100%
Cena oferty ocenianej

a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę netto w złotych.

b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

c) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.

Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tę, która zdobyła najwyższą liczbę punktów.

§ 4

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania całości zamówienia upływa 30.09.2011 r.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest siedziba firmy.

§ 5

Opis sposobu przygotowania ofert

Ogłoszenie o zamówieniu dostępne jest w wersji elektronicznej na stronie www.kamikon.pl lub w siedzibie firmy w wersji papierowej. Na specjalne zapytanie ze strony Oferenta Zamawiający może przesłać zamówienie w wersji elektronicznej lub papierowej na wskazany przez Oferenta adres lub e-mail.

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres firmy KAMIKON Łukasz Kamiński, Kluczbork, ul. Ossowskiego 25c/1.

Termin składania ofert upływa w dniu 08.09.2011 r. o godz. 15.00.

Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

§ 6

Proces wybory oferty

Oferty zostaną ocenione w dniu 08.09.2011 r. do godz. 18.00.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się w dniu 08.09.2011 r. o godz. 18.00, w siedzibie KAMIKON Łukasz Kamiński, Kluczbork, ul. Ossowskiego 25c/1. Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich dostawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przewidywana data realizacji zamówienia oraz wystawienia faktury nastąpi do dnia: 30.09.2011 r.

Pobierz ogłoszenie o zamówieniu w formacie PDF

wstecz