OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2/VI.2011

Pobierz ogłoszenie o zamówieniu w formacie PDF

 

KAMIKON Łukasz Kamiński
ul. Ossowskiego 25c/1
46-203 Kluczbork

Kluczbork, dnia 7 czerwca 2011 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2/VI.2011

 

§ 1

Wskazanie sposobu udzielenia zamówienia

Firma KAMIKON Łukasz Kamiński z siedzibą w Kluczborku przy ul. Ossowskiego 25c/1 zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na planowany zakup licencji wraz z subskrypcją oprogramowania do obliczeń i analizy inżynierskich konstrukcji budowlanych.

Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadami równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

Ogłoszenie o zamówieniu jest związane z realizacja projektu p.t.: „Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej – Biuro projektów w Kluczborku”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.

§ 2

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wszechstronny pakiet oprogramowania do analizy obiektów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem normowych analiz konstrukcji budowlanych, pozwalający na tworzenie konstrukcji, przeprowadzenie analizy (statycznej i dynamicznej) konstrukcji, weryfikację otrzymanych wyników, wymiarowanie poszczególnych elementów konstrukcji oraz tworzenie dokumentacji dla policzonej i zwymiarowanej konstrukcji dowolnego obiektu inżynierskiego.

Wymagane cechy oprogramowania:

 w pełni graficzne definiowanie konstrukcji w edytorze graficznym

 możliwość wczytania do programu pliku w formacie DXF zawierającego geometrię konstrukcji przygotowanego w innym programie graficznym)

 możliwość graficznej prezentacji projektowanej konstrukcji oraz przedstawiania na ekranie różnorakich wyników obliczeń (siły, przemieszczenia, praca jednocześnie w kilku oknach na ekranie itp.)

 możliwość obliczania (wymiarowania) konstrukcji w trakcie projektowania kolejnej konstrukcji (wielowątkowość)

 możliwość przeprowadzenia analiz konstrukcji: statyka liniowa, analiza dynamiczna – drgania własne, analiza dynamiczna – spektralna, analiza dynamiczna – sejsmiczna, analiza wyboczeniowa, analiza harmoniczna, całkowanie równań ruchu, nieliniowe całkowanie równań ruchu, analiza pushover, analiza sprężysto-plastyczna, analiza typu footfall (obciążenie konstrukcji ruchem pieszych), analiza harmoniczna w zakresie różnych częstotliwości wymuszeń

 możliwość przeprowadzenia analiz dla konstrukcji typu: Prętowe 2D oraz 3D, Płyty, Powłoki, Płaski stan naprężeń, Płaski stan odkształceń, Elementy osiowosymetryczne, Elementy bryłowe

 wymiarowanie poszczególnych elementów konstrukcji takich jak: belki, słupy, płyty, ściany, fundamenty żelbetowe, elementy i połączenia stalowe i drewniane

 możliwość dowolnego komponowania wydruku (notki obliczeniowe, zrzuty ekranu, kompozycja wydruku, przenoszenie obiektów do innych programów)

 brak ograniczeń dla modelu obliczeniowego takich jak: ilość elementów skończonych, ilość węzłów czy ilość obiektów.

Subskrypcja powinna zapewnić automatyczne dostarczanie uaktualnień i rozszerzeń dla produktów objętych subskrypcją, serwis, możliwość dodatkowej instalacji oprogramowania na drugim komputerze.

§ 3

Opis kryteriów, którymi beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium: Cena netto – 100%

Opis sposobu obliczania ceny

Ilość punktów procentowych dla ocenianej oferty =

Najniższa cena spośród cen ofert ocenianych
—————————————————————- x 100%
Cena oferty ocenianej

a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę netto w złotych.

b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

c) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.

Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tę, która zdobyła najwyższą liczbę punktów.

§ 4

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania całości zamówienia upływa 30.06.2011 r.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest siedziba firmy.

§ 5

Opis sposobu przygotowania ofert

Ogłoszenie o zamówieniu dostępne jest w wersji elektronicznej na stronie www.kamikon.pl lub w siedzibie firmy w wersji papierowej. Na specjalne zapytanie ze strony Oferenta Zamawiający może przesłać zamówienie w wersji elektronicznej lub papierowej na wskazany przez Oferenta adres lub e-mail.

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres firmy KAMIKON Łukasz Kamiński, Kluczbork, ul. Ossowskiego 25c/1.

Termin składania ofert upływa w dniu 14.06.2011 r. o godz. 15.00.

Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

§ 6

Proces wybory oferty

Oferty zostaną ocenione w dniu 14.06.2011 r. do godz. 18.00.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się w dniu 14.06.2011 r. o godz. 18.00, w siedzibie KAMIKON Łukasz Kamiński, Kluczbork, ul. Ossowskiego 25c/1. Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich dostawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przewidywana data realizacji zamówienia – wystawienia faktury nastąpi pomiędzy dniem: 15.06.2011 r. a 24.06.2011 r.

Pobierz ogłoszenie o zamówieniu w formacie PDF

wstecz